Algemene voorwaarden en Privacy-verklaring

Deze website wordt beheerd door Julius Index Fund en (Julius Fund) respecteert de privacy van haar bezoekers en cliënten.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.


Persoonsgegevens

Julius Fund verzamelt en verwerkt gegevens over haar cliënten en relaties ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn. Deze gegevens worden onder meer verzameld uit hoofde van de cliëntrelatie of omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van Julius Fund.

Persoonsgegevens kunnen onder meer zijn: naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, in het geval van een overeenkomst; uw bankrekeningnummer.


Doel

De persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen ten behoeve van de dienstverlening, waaronder de administratie- en uitvoering van de overeenkomsten, verplichtingen op basis van de wet maar ook om de werking en het beheer van een nieuwsbrief mogelijk te maken. De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, een wettelijke bewaartermijn van toepassing is of totdat u ze laat verwijderen.


Derden

Persoonsgegevens zullen alleen aan andere organisaties worden overgedragen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als er een wettelijke verplichting bestaat.


Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief maakt Julius Fund gebruik van MS Outlook. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief of een reply email.


Cookies

Julius Fund maakt op haar website geen gebruik van cookies.


Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.


Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Julius Fund en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rob@juliusfund.nl. Wij kunnen u verzoeken om een kopie legitimatiebewijs, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek door of namens u wordt gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek.


Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop Julius Fund met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u deze vraag of klacht richten aan de directie van Julius Fund. U kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres rob@juliusfund.nl

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het indienen van een klacht kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacyverklaring Julius Fund B.V., versie d.d. 1 September 2020